Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Относно обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 1 „Радост “ – гр.Омуртаг “

Договори:

ОП 4 РАДОСТ

12.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема “ Училищен плод “ и „Училищно мляко „.

09-08-2019 г

ЗАПОВЕД № 334 от 20-08-2019 г.

20-08-2019 г.

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА Детска градина „Радост “ 1 , гр.Омуртаг

15-05-2020 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ № 1″РАДОСТ“ – гр. Омуртаг

03-06-2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ “ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ 1 „РАДОСТ „, ГР.ОМУРТАГ „

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чертежи обзавеждане на ДГ „Радост „

29-05-2020 г.

ДОКЛАД на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

От дейността на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане на ДГ № 1 „Радост“, гр.Омуртаг „

Реклама